wyszukiwanie zaawansowane
» Regulamin

Kontakt

  • E4U sp. z o.o.
    NIP: 7773243518
  • E-mail:info@medalowka.pl
  • Telefon+48 604746677
  • Godziny działania sklepucodziennie 9.00 - 17.00, w soboty 10.00 - 14.00

Zmiana języka

PolskiAngielski

Regulamin


Regulamin sprzedaży wysyłkowej sklepu internetowego MEDALOWKA.PL
obowiązujący od dnia 01.02.2015r.  


§ 1 PRZEPISY OGÓLNE

1. Postanowienia Regulaminu określają wzajemne prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży. W zakresie odstąpienia od umowy sprzedaży regulamin obowiązuje kontrahentów Sprzedającego będących konsumentami. Do sprzedaży innym podmiotom (np. przedsiębiorcom), stosuje się także ogólne zasady zawierania i wykonywania umów określone w kodeksie cywilnym, w tym w zakresie rękojmi za wady towaru.

2. Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej.

3. Sklep internetowy MEDALOWKA.PL działający pod adresami www.medalowka.pl, jest własnością firmy E4U Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrówce przy ul. Zamkowej 4B, 62-070 Dopiewo, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000532024, numer NIP 7773243518, REGON 360118837, kapitał zakładowy 40 000,00 PLN (wpłacony w całości)

4. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o „Sprzedającym” – należy przez to rozumieć:

E4U Sp. z o.o.
Dąbrówka, ul. Zamkowa 4B
62-070 Dopiewo
NIP: 7773243518
REGON: 360118837

5. Klientami Sklepu Internetowego MEDALOWKA.PL (zwanego także „Sklepem”), funkcjonującego pod adresami internetowymi www.medalowka.pl, mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

6. Klienci zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.  


§ 2 TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

1. W celu korzystania ze Sklepu, Klient powinien posiadać:
a) urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne
b) dostęp do sieci Internet
c) adres poczty email

2. Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi, pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach sklepu. Pliki Cookies służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika Sklepu. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.

3. Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie.

4. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Prywatności    oraz w Załączniku nr 1, stanowiącą integralną część niniejszego Regulaminu.


§ 3 REJESTRACJA I LOGOWANIE

1. Klient w celu założenia „Konta Klienta” dokonuje rejestracji podając: login, adres e-mail , hasło oraz imię i nazwisko, nr telefonu, adres za pomocą formularza. Klient ma możliwość podania danych do faktury VAT.

2. Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika. Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.

3. Założenie „Konta klienta” jest nieodpłatne.

4. Klient przez akceptację regulaminu składa oświadczenie następującej treści:
a) przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług sklepu
b) dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą

5. Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie internetowym osobom trzecim.

6. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link aktywacyjny do strony internetowej konta.

7. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.

8. Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.


§ 4 PRZEDMIOTY TRANSAKCJI 

1. Przedmiotami transakcji prowadzonych za pośrednictwem strony internetowej Sklepu są produkty wymienione w ofercie przed stawionej na stronie Sklepu w chwili składania zamówienia przez danego Klienta, zwane dalej „Produktami”.  

2. Ceny wszystkich Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu wyrażone są w PLN i zawierają podatek VAT, nie zawierają jednak kosztów wysyłki, chyba, że opis danego Produktu wskazuje inaczej. 

3. Koszt dostarczenia produktu pokrywa Klient.

4. Informacje o Produktach dostępnych w sklepie internetowym MEDALOWKA.PL stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. 


§ 5  SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Sklep jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi. Klient ma również możliwość złożyć zamówienie osobiście w siedzibie w godzinach otwarcia lub telefonicznie w godzinach 9:00 - 17:00.

2. Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

3. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie MEDALOWKA.PL oferty zawarcia umowy sprzedaży zamówionego Produktu.

4. Klient składa zamówienie w następujący sposób:
a) wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do Koszyka
b) wybór formy dostawy i płatności
c) podanie danych do formularza rejestracyjnego bądź logowania, formularza dostawy
d) zatwierdzenie zamówienia przez przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” (lub równoznaczny) e) w przypadku płatności z góry – płatność za zamówienie przy pomocy jednego z dostępnych sposobów płatności. 

5.  Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez MEDALOWKA.PL zamówienia złożonego przez Klienta. W celu potwierdzenia zamówienia należy kliknąć link umieszczony w tej wiadomości. Dokonanie przez Klienta płatności z góry jest równoznaczne z potwierdzeniem zamówienia przez Klienta.

6. Potwierdzenie zamówienia przesyłane do Klienta zawiera:
a) dane Sklepu w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu
b) opis produktu ( np. ilość, kolor, wymiary)
c) jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów
d) cenę zamówienia = cena łączna produktów + koszty wykonania umowy m.in płatności i dostawy
e) sposób płatności
f) informację o prawie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni
g) informacja o prawie do rękojmi
h) w załączniku przesyłany jest wzór odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni

7. Sklep zastrzega sobie prawo do weryfikacji złożonego zamówienia drogą telefoniczną lub e-mailową przed jego realizacją.


§ 6  REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Z chwilą otrzymania przez Sklep płatności za zamówienie danego produktu, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Klientem a Sklepem Internetowym MEDALOWKA.PL

2. Przy wypełnianiu formularza zamówienia Kupujący powinien dochować należytej staranności związanej z jego wypełnieniem. W szczególności dane podawane przez Kupującego muszą być prawdziwe, jak również powinny umożliwiać Sklepowi wykonanie obowiązków wynikających z umowy sprzedaży. Brak dochowania w tym zakresie należytej staranności obciąża Kupującego i może rodzić po jego stronie obowiązek natury odszkodowawczej, w tym obejmujący koszty przewozu, wezwania do zapłaty oraz inne uzasadnione koszty, które zostały poniesione przez Sklep w celu realizacji danego zamówienia.  


§ 7 FORMY PŁATNOŚCI

1. Z tytułu sprzedaży towarów zgodnie z zamówieniem Kupujący zobowiązany jest zapłacić Sprzedającemu umówioną cenę.

2. Płatność z tytułu dokonanego zamówienia może być dokonana przez Klienta w jednej z następujących form:
a) Gotówką, przy osobistym odbiorze produktu w siedzibie firmy lub od kuriera za tzw. pobraniem;  
b) Przelewem na rachunek bankowy Sklepu, dokonanym przed wysyłką produktu  do Klienta, na podstawie danych potrzebnych do przelewu dostępnych przy składaniu zamówienia, w mailu potwierdzającym zamówienie. Z chwilą wpłynięcia należności na konto SKLEPU produkt zostaje wysłany Klientowi wraz z dowodem zakupu, zgodnie z tym Regulaminem.
c) poprzez system płatności PayU


3.  Sklep dysponuje następującym rachunkiem bankowym, na który powinny być dokonywane płatności z tytułu dokonywanych zamówień:
Płatności w PLN
Nr konta: 85 1240 6524 1111 0010 6081 5582
Dane do przelewu: E4U Sp. z o.o., Dąbrówka, Zamkowa 4B, 62-070 Dopiewo  
Dane Banku: PEKAO SA BlC/SWlFT: PKOPPLPW


§ 8 DOWÓD ZAKUPU

1. Do każdego zakupionego produktu dołączany jest dowód zakupu (w formie faktury VAT lub paragonu).   


§ 9 CENY I KOSZTY PRZESYŁKI

1. Wszystkie znajdujące się w sklepie internetowym oferty stanowią jedynie zaproszenie dla Klienta do przedłożenia odpowiedniej oferty kupna.

2. Ceny podane przy produktach na stronie Sklepu podawane są w PLN zawierają podatki i opłaty. Cena produktu przed oznaczeniem przycisku „dodaj do koszyka” nie zawiera kosztów przesyłki i innych dodatkowych opłat. Koszty przesyłki oraz dokonania płatności doliczane są do sumy zamawianych produktów. Klient jest informowany przed złożeniem zamówienia o dodatkowych kosztach np. związanych z opakowaniem.

3. Ceną ostateczną zamówienia, wiążącą Sklep i Klienta jest cena produktu podana na stronie Sklepu przed złożeniem zamówienia przez Klienta wraz z wszystkimi kosztami związanymi z realizacją umowy.

4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, dokonania płatności) udostępniana jest przed wyborem opcji „Zamawiam i płacę” oraz potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.

5. Koszty dostawy zależą od wybranego przez Klienta sposobu dostawy Produktu, od wartości, wagi oraz wielkości zamówienia i wskazywane są przy wyborze sposobu dostawy Produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena Produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w Koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.


§ 10 DOSTARCZENIE PRODUKTU

1. Dostarczanie produktów zamawianych w Sklepie Internetowym MEDALOWKA.PL odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że Klient zwróci się z prośbą o wysyłkę za granicę. W przypadku dostarczania produktów za granicę, Sklep zastrzega sobie możliwość kontaktu z Klientem w celu ustalenia indywidualnej ceny za przesyłkę międzynarodową. 

2. Wszystkie produkty dostarczane są na koszt Kupującego. Ostateczny koszt zamówienia obejmujący koszt przesyłki określany jest w trakcie uzgadniania zamówienia. 

3. Dostarczanie produktów realizowane będzie pod wskazany przez Klienta adres za pośrednictwem profesjonalnego Przewoźnika lub Poczty Polskiej.

4. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni od pracy dostawy nie są realizowane.

5. Termin dostawy zależy od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz od dostępności Produktu. W opisie danego Produktu określona jest jego dostępność. W przypadku zamówienia produktów, które w danym momencie są niedostępne, termin realizacji może się wydłużyć, jednak Klient zostanie o tym poinformowany.  

6. Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru do momentu, w którym Konsument go otrzyma, chyba że Konsument wybrał inną formę dostawy niż dostawy proponowane przez Sprzedawcę.

7. Kupujący w momencie odbioru przesyłki ma możliwość sprawdzić towar i w razie jakiejkolwiek szkody spisać protokół w obecności dostawcy. Spisanie protokołu nie stanowi warunku do złożenia reklamacji bądź skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy.

8. Dostarczanie produktów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej realizowane są w oparciu o cennik Poczty Polskiej oraz firm Kurierskich. Ceny przesyłki będą widoczne przy wyborze formy dostawy, chyba, że oferta danego produktu stanowi inaczej.


§ 11 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Niniejszy rozdział dotyczy Użytkowników korzystających ze Sklepu jako Konsumenci.

1. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu produktu stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie lub bez wydania pisemnego oświadczenia po prostu odsyłając produkt. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie/produkt przed jego upływem na adres: E4U sp z o.o., Dąbrówka, ul. Zamkowa 4B, 62-070 Dopiewo.

2. Konsument wyraża wolę skorzystania z uprawnienia odstąpienia od umowy również poprzez odesłanie towaru, postępując zgodnie z procedurami wskazanymi w zd. 1 niniejszego rozdziału.

3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: E4U sp z o.o., Dąbrówka, ul. Zamkowa 4B, 62-070 Dopiewo.

4. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia, ponosi Kupujący, chyba że Sklep zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o jego prawie odstąpienia od umowy.

5. Koszty przesłania towaru są zwracane przez Sklep, ale jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

6. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy, Sklep dokona zwrotu ceny produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy.

7. Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

8. Jeśli Sklep nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar, tak aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.

10. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się na stronie Sklepu oraz wysyłany jest w wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia.

11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach: a) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, b) świadczeń które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb konsumenta.

12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że MEDALOWKA.PL nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od umowy.

13. MEDALOWKA.PL nie odbiera przesyłek odesłanych za pobraniem i nie ponosi kosztów związanych z takimi przesyłkami, chyba że strony uzgodnią inaczej.


§ 12 REKLAMACJA

1. MEDALOWKA.PL zobowiązany jest dostarczyć Produkt bez wad. Sklep odpowiada wobec Klienta, jeżeli Produkt sprzedany ma wadę fizyczną (niezgodność rzeczy sprzedanej z umową) lub prawną (rękojmia).

2. Produkty oferowane w Sklepie objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową. Istnieje domniemanie, że jeżeli Konsument zgłosił rękojmie Sprzedawcy w ciągu 12 miesięcy od doręczenia produktu to wada produktu istniała już w chwili jego wydania.

3. Reklamacja na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinna być przekazana m.in. a) wysyłanie wiadomość email na adres info@medalowka.pl b) listownie na adres E4U sp z o.o., Dąbrówka, ul. Zamkowa 4B, 62-070 Dopiewo.

4. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Konsumenta, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.

5. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Klienta.

6. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt.4, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.

7. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową, nieodpłatną naprawę lub wymianę produktu na nowy, obniżenia ceny lub istnieje możliwość odstąpienia od umowy. Sklep zwróci Klientów równowartość ceny całości dokonanej transakcji.

8. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub adres korespondencji.

9. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.

10. Różnice w cechach danego produktu pomiędzy produktem widocznym na stronie internetowej Sklepu za pomocą komputera Klienta a produktem otrzymanym przez Klienta, wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego produktu. 

11. Przykładowy formularz Reklamacyjny znajduję się na stronie zamówienia oraz dołączany jest do wiadomości e-mail przy zatwierdzeniu zamówienia.


§ 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Informacje o produktach zamieszczonych na stronie Sklepu internetowego nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego art. 543, lecz traktowane są wyłącznie jako zaproszenie do zawarcia umowy. Wszelkie informacje na temat oferty sklepu internetowego MEDALOWKA.PL są zgodne z danymi katalogowymi przedstawionymi na stronach Sklepu.

2. Dostępność informacji o produktach na stronach Sklepu Internetowego nie oznacza dostępności tych produktów w Magazynie i możliwości realizacji zamówienia.

3. Sprzedający dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego były na najwyższym poziomie, jednakże Sprzedający nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego.     

4. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Sklep zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz.883 ze zm.). Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania. 

5. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.  

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a przede wszystkim Kodeksu cywilnego, jak również przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 z późn. zm.) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 z późn. zm.).

7. Wszystkie wymienione produkty i nazwy na stronie Sklepu Internetowego są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117). Autorskie prawa majątkowe do wszelkich elementów graficznych, w tym do logo MEDALOWKA.PL, a także od układu i kompozycji tych elementów (tzw. layout) przysługują E4U Sp. z o.o. Zabronione jest wykorzystywanie przez Klientów lub inne osoby trzecie elementów graficznych oraz ich układu i kompozycji a także oznaczeń będących przedmiotem praw przysługujących E4U Sp. z o.o.
8. Składając zamówienie Klient akceptuje obowiązujący w chwili złożenia zamówienia Regulamin. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.  

9. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sprzedawcę będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

10. Regulamin obowiązuje od daty wskazanej na Stronie Sklepu Internetowego MEDALOWKA.PL i zastępuje poprzednio obowiązujące regulaminy w Sklepu. E4U Sp. z o.o. może z ważnych przyczyn, w szczególności uzasadnionych wymaganiami obowiązującego prawa czy uwarunkowaniami i wymaganiami technicznymi dokonać zmiany Regulaminu. Do zamówień złożonych przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu zastosowanie mają postanowienia Regulaminu obowiązującego w dacie złożenia zamówienia. 

11. Niniejszy regulamin obowiązuje od 01.02.2015r.  


ZAŁĄCZNIK nr 1

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Sklepu Internetowego MEDALOWKA.PL
Polityka Prywatności
1. Podczas składania zamówienia Klient zostanie poproszony o podanie danych ( imię, nazwisko, adres email, telefon oraz adres) potrzebnych do realizacji zamówienia. Brak wymaganych danych może uniemożliwić realizację zamówienia
2. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych  do realizacji jego zamówienia.
3. Wszystkie dane umieszczone w bazie sklepu są traktowane jako poufne i nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane te są przetwarzane wyłącznie dla potrzeb realizacji zamówienia.
4. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Dane Klienta są przechowywane i odpowiednio chronione, osoby do tego nieupoważnione nie mają do nich dostępu. Edycja lub usunięcie danych osobowych Każda osoba, która przekaże nam swoje dane poprzez formularze sklepu, ma prawo do ich poprawienia lub usunięcia. W serwisach, w których możliwe jest wprowadzenie danych osobowych, znajduje się również opcja poprawy tych danych lub ich usunięcia.

Polityka cookies
1. Sklep internetowy MEDALOWKA.PL nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest: E4U Sp. z o.o., Dąbrówka, Zamkowa 4B, 62-070 Dopiewo, KRS 0000532024, NIP 7773243518, REGON 360118837,
4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: 
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; 
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 
8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. 
10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl